Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Afstand en nabijheid op Sint Jan kampen

gedragscode2Sinds het eerste bergkamp in 1993 organiseren de broeders kampen voor jongeren, tieners en kinderen. In de afgelopen tijd is grote maatschap­pelijke ophef ontstaan over misbruik dat zich in het verleden binnen diverse organisaties en verbanden heeft voorgedaan. De ernst van dit vergrijp is voor de broeders aanleiding geweest om samen met de Johannes Stichting, inmiddels eindverantwoordelij­ke voor de kampen, concrete richtlijnen op te stellen voor het gedrag van diegenen die tijdens de kampen leiding geven. Ook werd een klachtenprocedure opgesteld. Leiding wordt met zorg gekozen en leiding beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Met deze richtlijnen – de Bepalingen betreffende de om­gang met nabijheid en afstand voor alle medewerkers van Sint Jan LVW die op de website zijn gepubliceerd – wordt uiteraard in de eerste plaats beoogd alle vormen van bedoeld misbruik in de kiem te smoren. Daarmee wordt ook beoogd recht te doen aan de bevoorrechte plaats die jongeren, tieners en kinderen innemen in het rijk van God en aan hun waardigheid. Zo hopen wij te voldoen aan de volgende opdracht van Jezus: ‘Doet als een goed huisvader’ (Mt. 13, 53).

Als Sint Jan LVW weten wij welk een bijzondere plaats kinderen en jongeren in het rijk van God hebben en willen wij ten dienste staan van hun waardigheid en aan hun bevoorrechte plaats in Gods rijk. Als een goede huisvader willen we hen laten zien wie Christus is, hen op de weg naar Christus begeleiden en onze schat aan ervaringen met hen delen. Wij maken geen misbruik van de openheid van kinderen en jongeren. We willen dat zij zich aan Christus binden, niet aan onszelf. We vermij­den alles wat hen kan misvormen of hun vrijheid in de weg staat. We gaan zorgzaam om met hun geestelijke, religieuze, psy­chische, emotionele en lichamelijke onschuld. We bewaren hun openheid en reinheid als kostbare schatten in breekbare vaten...

Zie verder: www.stjan.org/nabijheid-afstand


Gepubliceerd: 2012-06-24 12:50:48

U bevindt zich hier: Home Over Sint Jan Afstand en nabijheid
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.